haikuviethanoi

haikuviethanoi
Ảnh thêm

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Lễ ra mắt CLB Văn hóa Việt - Nhật (phần tiếp)


(Oct 27, 2010 11:14)

Ông Vũ Mão tăng hoa bà Chu Thúy Quỳnh, sau khi được bầu làm chủ tich


Nghệ sỹ ND Chu Thúy Quỳnh

Bác sỹ - nhà thơ Đinh Nhật Hạnh tặng những bài thơ Haiku mới sáng tác


Dự thảo quy chế hoạt động
của Câu lạc bộ Văn hóa Việt-Nhật
- : -

Điều 1 : Câu lạc bộ Văn hóa Việt - Nhật (duới đây gọi tắt là CLB) gồm những tổ chức, cá nhân Việt Nam yêu thích văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản.

Tên gọi chính thức của CLB :
Tên tiếng Việt :     Câu lạc bộ Văn hóa Việt-Nhật
Tên tiếng Nhật:      “ベトナム日本文化クラブ”
Tên tiếng Anh:       Vietnam - Japan Culture Club

Điều 2 : CLB là thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, theo Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản  và Quy chế Câu lạc bộ Văn hóa Việt-Nhật. CLB có trụ sở tại Hà Nội.

Điều 3 :  Mục đích hoạt động :

a) Làm đầu mối xúc tiến giao lưu, liên lạc giữa các tổ chức, cá nhân yêu Việt Nam và Nhật Bản trên lĩnh vực văn hóa nhằm  tăng cường sự hiểu biết về văn hoá lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

b) Xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hoá nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa những thành viên CLB với các tổ chức, cá nhân Nhật Bản đang sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

c) Trong điều kiện cho phép, làm đầu mối hỗ trợ tổ chức gặp gỡ, trao đổi, hội thảo với các đoàn đại biểu từ Nhật Bản sang Việt Nam hoặc tổ chức các đoàn Việt Nam sang Nhật Bản để giao lưu, nghiên cứu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Điều 4 :  Thành viên : 

- Thành viên của CLB là tất cả tổ chức, cá nhân yêu mến văn hoá Việt Nam và Nhật Bản, tán thành Quy chế của Câu lạc bộ và Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, tự nguyện gia nhập và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ và được Ban điều hành Câu lạc bộ đồng ý.

- Thành viên chính thức phải có đơn xin gia nhập CLB theo quy định của Ban điều hành CLB và sẽ được cấp thẻ thành viên chính thức của CLB.

- Thành viên danh dự là những tổ chức, cá nhân tự nguyện hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho CLB trong việc thành lập và phát triển CLB. Thành viên  danh dự không tham gia ứng cử, bầu cử Ban điều hành  CLB và không biểu quyết tại Đại hội và cuộc họp thường niên của CLB.

Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của thành viên CLB :

- Tất cả các thành viên đều có quyền tham gia vào các hoạt động của CLB, đóng góp ý kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của CLB.

- Thành viên chính thức có quyền biểu quyết.

- Thành viên có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ Hội Hữu Nghị Việt – Nhật, Quy chế CLB và các nghị quyết của CLB, tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

- Thành viên có nghĩa vụ nộp phí gia nhập ban đầu và lệ phí hàng năm theo quy định của Ban điều hành CLB.

- Thành viên vi phạm Điều lệ của Hội Hữu Nghị Việt – Nhật và bản Quy chế này sẽ bị khai trừ ra khỏi danh sách thành viên CLB.

Điều 6 : Quỹ hoạt động :

- Quỹ tài trợ hoạt động của CLB do CLB vận động.

- Lệ phí của thành viên CLB.

- Các khoản thu từ các hoạt động của CLB (nếu có) và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tài chính của CLB do Ban điều hành quản lý, được chi theo yêu cầu hoạt động của CLB. Ban điều hành thực hiện chế độ báo cáo tài chính công khai hàng năm theo quy định chung.

Điều 7 : Ban điều hành CLB

- CLB có Ban điều hành và Ban kiểm tra do Hội nghị đại biểu bầu ra.
- Chủ tịch CLB do Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt-Nhật quyết định cử. Các phó chủ tịch và uỷ viên phụ trách các tiểu ban do ban điều hành bầu.

- Ban điều hành là nguời đại diện cho CLB trong các hoạt động đối nội và đối ngoại.

- Ban điều hành họp thường kỳ 3 tháng 1 lần. Nhiệm kỳ của Ban điều hành CLB là 3 năm. Một người không giữ chức Chủ tịch CLB quá 2 nhiệm kỳ liền nhau.

- Ban điều hành thực hiện chế độ định kỳ hàng năm gửi báo cáo công tác dự kiến của CLB cho Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật.

Điều 8 :  Hội nghị đại biểu của Câu Lạc Bộ

- Hội nghị đại biểu CLB được tổ chức 3 năm một lần, ngày tháng cụ thể do Ban điều hành quyết định và thông báo cho các hội viên ít nhất 15 ngày trước Hội nghị.

- Chủ tịch CLB chủ trì Hội nghị, nếu Chủ tịch vắng mặt thì một trong các Phó chủ tịch do Chủ tịch chỉ định chủ trì.

Nội dung Hội nghị đại biểu :
-         Báo cáo tổng kết hoạt động
-         Báo cáo tài chính công khai
-         Báo cáo công tác kiểm tra
-         Phương hướng công tác của nhiệm kỳ tới
-         Bầu Ban điều hành mới
-         Sửa đổi Quy chế (nếu có)
-         Những vấn đề khác

Trong trường hợp đặc biệt, nếu Ban điều hành hoặc có trên 20% hội viên yêu cầu bằng văn bản về việc tiến hành Hội nghị đại biểu trước nhiệm kỳ, thì Ban điều hành phải tiến hành Hội nghị đại biểu bất thường.

Điều 9 : Bản Quy chế này được Hội nghị đại biểu thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội .

Chỉ có Hội nghị đại biểu CLB mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung nội dung bản Quy chế này.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.


CÂU LẠC BỘ
VĂN HÓA VIỆT-NHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét